Фотограф

Обучението по професията „Фотограф” е достъпно за учащи и лица, навършили 16 години.

То е в изключителна степен практически ориентирано, като застъпените умения след края на курса по част от професията „Фотограф” са свързани с познания в областта на медиите и възможностите за професионална реализация, използването на програмни продукти за обработка на изображения, познания за смесените жанрове, теченията и тенденциите в сферата на изобразителното изкуство и фотографията, придобиването на специфичен терминологичен речник и изразни средства, свързани с фотографските изображения.

За повече информация, вж. http://www.navet.government.bg