Офис-мениджър

За обучение по професията „Офис-мениджър” не се изисква предходна професионална квалификация или опит по сродни професии.

            Функцията на офис-мениджърът е свързана с обработка на информационните потоци, координиране и осигуряване на нормалното и безпрепятствено протичане на на трудовата дейност в офиса или предприятието. В тази връзка офис-мениджърът съгласува кореспонденцията, спазвайки стандартите, предава и получава информация, работи активно с офис-техника и консумативи, отговаря за деловодството и води архив. Изпълнява аналитични дейности, свързани с проява на инициативност и въвеждане на предложения за форми на подобряване на ефективността на работа в организацията. Офис-мениджърът има развити добри комуникативни, презентационни умения, способност за работа в екип, проактивност, гъвкавост, коректност, толерантност, умения за спазване на етичните норми и фирмени стандарти. Същевременно той е наблюдателен, прецизен, отговорен, притежава организационни способности и умения за вземане на адекватни и своевременни решения.

За повече информация, вж. http://www.navet.government.bg