Касиер

Обучаващите се по професията „Касиер” могат да работят в множество стопански отрасли, в структурите на държавната и общинска администрация, банковите и небанкови финансови институции.  След обучението си, курсистите следва да придобият компетентности, свързани с приемането, обмена, съхраняването, предаването на средства във валута и левове, съставянето на приходни или разходни ордери, работа с касов апарат, водене на касова книга и т.н.

Успешно завършилите курс и придобили професионална квалификация по професията „Касиер” могат да се обучават за придобиване на квалификация в сферата на администрацията и управлението, банково и застрахователно дело , счетоводство и данъчно облагане и др.

За повече информация, вж. http://www.navet.government.bg