Оперативен счетоводител

Изискването за минимално входящо образование е обучаващото се по професията „Оперативен счетоводител” лице да има навършени 16 години. За придобиването на професионалната квалификация не се изисква предходна квалификация по сродни професии. След края на професионалното си обучение, курсистът следва да е в състояние да обслужва счетоводната дейност на предприятието, съставяйки и оформяйки първични счетоводни документи, като ги сортира, класифицира и архивира в границите на поставените срокове. Оперативният счетоводитл следва да бъде придобил умения и компетенции, свързани със съставянето на платежни ведомости за възнаграждения, съставянето на справки и отчети, събирането и обработката на финансова, статистическа и друга информация, свързана с дейността на стопанската единица.

За повече информация, вж. http://www.navet.government.bg