Нашите цели

 

Мисията нa Центъра за професионално обучение е предоставяне на високоефективно и качествено първоначално и продължаващо обучение за преквалификация, повишаване на съществуващата квалификация и мотивация на обучаващите се, развиване на ключови умения и компетентности у тях по част от избраната професия. Целта е нашите курсисти да бъдат максимално конкурентоспособни и адаптивни на пазара на труда и да постигнат оптимално ниво на личностна и професионална реализация.

По тази причина ние разчитаме на утвърдени учебни програми, висококвалифицирани и надеждни преподаватели, заети в системата на средното и висше образование в България, комфортна и пригодена за целите на съответното обучение материална база.

Графичен дизайнер

Обучението по професията „Графичен дизайнер” е достъпно за учащи и лица, навършили 16 години. Компетенциите и уменията, които следва да придобият обучаващите се след края на курса по професията „Графичен дизайнер” са в широки граници – чрез използването на специализиран софтуер да постигне цялостно оформление на електронни, печатни и други проекти, съчетавайки цвят, форми, теми и шрифт, изграждане на фирмено лого, визитки и т.н. за постигане на определено въздействие върху крайния потребител на съответния продукт – книга, брошура, каталог, уебсайт и т.н. и участвайки в разработката на цялостната концепция и крайна реализация на комбинациите между текстове и изображения.  Всичко това се случва при прилагането на различни практики и техники за създаване и обработване на изображения.

За повече информация, вж. http://www.navet.government.bg

Фотограф

Обучението по професията „Фотограф” е достъпно за учащи и лица, навършили 16 години.

То е в изключителна степен практически ориентирано, като застъпените умения след края на курса по част от професията „Фотограф” са свързани с познания в областта на медиите и възможностите за професионална реализация, използването на програмни продукти за обработка на изображения, познания за смесените жанрове, теченията и тенденциите в сферата на изобразителното изкуство и фотографията, придобиването на специфичен терминологичен речник и изразни средства, свързани с фотографските изображения.

За повече информация, вж. http://www.navet.government.bg

Офис-мениджър

За обучение по професията „Офис-мениджър” не се изисква предходна професионална квалификация или опит по сродни професии.

            Функцията на офис-мениджърът е свързана с обработка на информационните потоци, координиране и осигуряване на нормалното и безпрепятствено протичане на на трудовата дейност в офиса или предприятието. В тази връзка офис-мениджърът съгласува кореспонденцията, спазвайки стандартите, предава и получава информация, работи активно с офис-техника и консумативи, отговаря за деловодството и води архив. Изпълнява аналитични дейности, свързани с проява на инициативност и въвеждане на предложения за форми на подобряване на ефективността на работа в организацията. Офис-мениджърът има развити добри комуникативни, презентационни умения, способност за работа в екип, проактивност, гъвкавост, коректност, толерантност, умения за спазване на етичните норми и фирмени стандарти. Същевременно той е наблюдателен, прецизен, отговорен, притежава организационни способности и умения за вземане на адекватни и своевременни решения.

За повече информация, вж. http://www.navet.government.bg

Касиер

Обучаващите се по професията „Касиер” могат да работят в множество стопански отрасли, в структурите на държавната и общинска администрация, банковите и небанкови финансови институции.  След обучението си, курсистите следва да придобият компетентности, свързани с приемането, обмена, съхраняването, предаването на средства във валута и левове, съставянето на приходни или разходни ордери, работа с касов апарат, водене на касова книга и т.н.

Успешно завършилите курс и придобили професионална квалификация по професията „Касиер” могат да се обучават за придобиване на квалификация в сферата на администрацията и управлението, банково и застрахователно дело , счетоводство и данъчно облагане и др.

За повече информация, вж. http://www.navet.government.bg